Komunikat Nr 3 z 08.04.2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 kwietnia 2019

Nasz znak: BS.D.4010.06/03.2019  

Ełk 08.04.2019 r.

Komunikat  Nr 3 z 08.04.2019 r.

o organizacji pracy Bursy Szkolnej od dnia 08 kwietnia 2019  

 

  W związku z planowanym od 8 kwietnia 2019 r. strajkiem pracowników oświaty informuję:

  1. Udział w akcji strajkowej w dniu 08.04.2019 zgłosili wychowawcy zgodnie z wykazem w załączeniu.
  2. Piony organizacyjne administracji i obsługi pracują zgodnie z swoim grafikiem zajęć i organizacją - bez zmian organizacyjnych nadzwyczajnych;
  3. Wychowankom pozostającym w bursie /tylko wychowankowie biorący udział w zajęciach szkolnych w swoich szkołach/ zapewnia się bezpieczeństwo i opiekę z udziałem dyrektora, wicedyrektora i kadry pedagogicznej dyżurnej.

 

  1. Zasady funkcjonowania:

1/ W bursie mogą przebywać wychowankowie, którzy uczestniczą w zajęciach szkolnych. Pozostali powinni pozostać w domach rodzinnych.

2/ W czasie do odwołania, obowiązuje zakaz wpuszczania osób nie będących wychowankami bursy /gości/;

3/  Wychowankowie są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego w Bursie, w tym również utrzymanie czystości i porządku, sprawdzanie obecności i przestrzeganie porządku dnia. W sposób szczególny będzie egzekwowany obowiązek uzyskiwania wiedzy i zgody wychowawcy aktualnie sprawującego dyżur /opiekę/, na wyjście i przebywanie poza terenem bursy w godzinach poza czasem wolnym. Wychowankowie przybywający do bursy, którzy wcześniej nie zostali odnotowani jako mieszkający od g. 6.30,  8 kwietnia w poniedziałek, są zobowiązani zgłosić się do wychowawcy dyżurującego i poinformować o swoim zamiarze pobytu w placówce /ze względu na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa przy zmniejszonej ilości kadry pedagogicznej/;

Fakt wniosku o zgodę i zgody na pobyt poza bursą powinien być odnotowany w zeszycie wyjścia  /ze względu na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa przy zmniejszonej ilości kadry pedagogicznej/;

W czasie do odwołania, wszelkie naruszenia dyscypliny kwalifikujące się wg Statutu Bursy Szkolnej, do skreślenia z listy mieszkańców, będą rozpatrywane w trybie przyspieszonym, nadzwyczajnym i zaostrzonym; tzn. z rygorem natychmiastowej wykonalności, w przypadku odnotowanych naruszeń dyscypliny.

4/ Wychowawcy dyżurujący wypełniają swoje obowiązki zgodnie z zakresem obowiązków, jednak ze względu na zmniejszoną obsadę kadry pedagogicznej, w sposób szczególny zwracają uwagę na bezpieczeństwo i opiekę przebywających w bursie wychowanków;

5/ Na czas trwania akcji strajkowej w tej postaci, wprowadza się obowiązek wprowadzenia na każdy z obiektów bursy,  jednego dokumentu /dziennika/ obejmującego informacje nt. bezpieczeństwa wychowanków i ewentualnych zagrożeń, działania wychowawcze, uwagi i komunikaty wychowawcze, zwolnienia i listy obecności /druk w załączeniu/ i inne dane;

       6/ Wychowawcy sprawujący opiekę nad wychowankami:

- ustalają stan wychowanków, czyli kto, w którym pokoju, mieszka w bursie; ewentualnie odnotowują zmiany bieżące wpisując datę i godzinę zmiany;

- ustalanie stanu odbywa się wstępnie od g. 6,30 rano 08.04.2019 – poniedziałek, później systematycznie: o 16.30 i przed 22.00

- ustalają, czy wśród mieszkańców są potrzebujący pomocy, jakiej i odpowiedniej pomocy udzielają samodzielnie lub w porozumieniu z innymi pracownikami bursy, ze szkołami, rodzicami lub dyrekcją bursy. W przypadku odnotowanego zagrożenia bezpieczeństwa, któremu nie są w stanie zaradzić osobiście lub w porozumieniu z innymi osobami, należy natychmiast powiadomić dyrektora lub wicedyrektora;

  

Opiekę sprawują:

Poniedziałek 08.04.2019 r.

Miejsce

Czas godz. od-do

Nazwisko imię wychowawcy

Uwagi

 

 

Bursa I

06.30 - 14.00

Witaszczyk Magdalena

7,5 h

14.00 - 19.00

Żebrowska Justyna

5 h

18.30 - 6.30

Czalej Agnieszka

12 h

 

 

 

 

 

Bursa II

06:30 – 14.00

Krysiuk Grażyna

6+1 (zarobiona do zwrotu)

14.00 -22.00

Dorf Paweł

8

18:30 - 06.30

Kłubowicz Emilia

12

 

 

 

Wtorek 09.04.2019

Miejsce

Czas godz. od-do

Nazwisko imię wychowawcy

Uwagi

 

 

Bursa I

6.30 -14

Sawicka Anna

3,5+4

14 - 22

Dawidowski Jan

8 gr. 1 i 3 p.III

16 - 22

Krysiuk Grażyna

6 gr. 2 i 4  p.II

18 - 6.30

Malicka Katarzyna

12 gr. 5 i 6 p.I

 

 

 

 

 

Bursa II

06:30 - 9

Krysiuk Grażyna

2,5

09 -18.30

Chodkiewicz Agnieszka

8,5+1 (zarobiona do zwrotu)

18:30 - 06.30

Grabek Joanna

12

 

 

 

 

Do wiadomości:

Wicedyrektor BS – tel. nr 727 793 462

Kierownik stołówki BS  tel. nr 727 793 467

Kierownik gospodarczy BS  nr 727 793 464

Główna księgowa BS

 

Witold Kłubowicz – dyrektor BS – tel. 606 143 960